ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ

ОБСЛУЖВАМЕ НАШИТЕ КЛИЕНТИ 24/7/365

Ние сме акредитирани като независим Орган за контрол от вид „А”(контрол от Трета независима страна, гарантиращ най-висока степен на независимост на предлаганите услуги) от Българска служба по акредитация /БСА/ съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 17020:2012 за основните методи за неразрушаващ контрол:

  1. Радиографичен контрол;
  2. Ултразвуков контрол;
  3. Магнитно-прахов контрол;
  4. Контрол с проникващи течности;
  5. Визуален контрол;
  6. Контрол на непрекъснатост на изолация;
  7. Контрол на теч (вакуум контрол).

Радиографичен контрол

01.

Посредством радиографичен метод за контрол се контролират заварени съединения, отливки и изковки за откриване на обемни и плоски дефекти чрез използване на гама и рентгенови източници на йонизиращи лъчения. Методът и подходящ за контрол на метални материали с дебелини на стената до 200 мм.

За извършване на радиографичен контрол и разполагаме с преносими гама и рентгенови дефектоскопи, както и със самоходни гама и рентгенови кроулери за контрол на тръбопроводи.

Ултразвуков контрол

02.

Ултразвуковият метод за контрол се основава на въвеждане в изпитвания материал на ултразвукови вълни генерирали от ултразвукови сонди и тяхното отражение/дифракция от несъвършенствата в материала.

Методът е намерил основно приложение при неразрушаващия контрол на заварени съединения с дебелина на стената по голяма от 8 мм, отливки и изковки.

Посредством ултразвуковия метод за контрол се откриват обемни и плоски несъвършенства, като пукнатини, несплавявания, шлакови включвания, газови пори, корозия, разслоявания и неметални включвания и неметални листа.

Магнитно-прахов контрол

03.

С помощта на магнитно-прахов метод за контрол се изпитват феромагнитни материали за откриване на повърхностни и подповърхностни несъвършенства.

„Бултест и Ко” ООД извършва магнитно-прахов контрол на заварени съединения, отливки и изковки.

Контрол с проникващи течности

04.

Посредством контрол с проникващи течности се изпитват матални и неметални материали за откриване на повърхностни несъвършенства чрез проникващи течности.

„Бултест и Ко” ООД извършва контрол с проникващи течности на заварени съединения, отливки, изковки и машинни части чрез цветно – контрастни и флуоресцентни проникващи течности.

Визуален контрол

05.

Визуалният контрол се основава на получаване на информация за изследваното изделие или обект с помощта на визуално наблюдение или с използването на оптични и измервателни инструменти.

Визуалният контрол позволява откриване на несъвършенства, отклонения на размера и формата от специфицираните при повече от 0,1 mm отклонение и при използване на инструменти с увеличение до 10x.

Контрол на непрекъснатост на изолация

06.

Методът се основава на използването на високо електрическо напрежение над повърхност на изолиран проводник за установяване пробиви в изолацията.

Методът е приложим за откриването на недопустими пробиви и нарушения, които не са лесно видими, в целостта на предпазни електро-непроводими покрития.

Изпитване на херметичност (за теч)

07.

Изпитването за херметичност е един от методите за неразрушаващ контрол, използван главно за локализиране на течове в зонната на заваръчения шев. Вакуумна кутия и компресор създават вакуум с високо или ниско налягане, докато върху тестовата зона се прилага разпенващ се агент. При дефект в шева започват да се отделят мехурчета, правейки течовете видими.

Свържете се с нас

Професионализъм, независимост и експедитивност при извършване на предлаганите от нас услуги при приемливо съотношение цена/услуги.